مرکز توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر- نحوه نگارش تقدیر و تشکر
نحوه نگارش تقدیر و تشکر

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۹ | 
نویسندگانی که از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر (ع) جهت مشاوره جستجو، ویرایش مقاله و  .... بهره‌مند شده‌اند، الزامی است مطابق یکی از الگوهای زیر در مقاله، پایان‌نامه و.. خود،  از مرکز توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر،  تقدیر و تشکر نمایند.
 
Acknowledgements: The authors would like to thank Aliasghar Clinical Research development center, for ….......... assistance.
 
Acknowledgements: The authors would like to thank Aliasghar Clinical Research development center and Dr/Mrs/Mr. ...... for editorial/statistical/ search/ assistance.

 
تقدیر و تشکر:
 از مرکز توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ....... تشکر و قدردانی می شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=308.32574.54219.fa
برگشت به اصل مطلب