مرکز توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر- نحوه نگارش نام واحد
نحوه نگارش نام واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۹ | 


با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت ، کلیه مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و گزارشات پایانی طرح‌هایی که از مشاوره‌های واحد بهره‌مند شده‌اند. الزامی است، در قسمت تقدیر و تشکر نام مرکز را  وارد کنند.

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان (Affiliation) به شکل زیر می‌باشد.
 

Aliasghar Clinical Research Developmnet Center

نشانی مطلب در وبگاه مرکز توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=308.32573.54218.fa
برگشت به اصل مطلب